President

     
  Dr. Rajshree Nagaraju
     
 
 
   
   
 

Vice-President

     
  Shri. Ajit D. Yadav
     
     
     
 

Members

     
  Shri. N.G. Tarale Shri. S.P. Chandgadkar
     
  Shri. Rajesh N. Halgekar  Shri. Shivajirao S. Patil
     
  Shri. B.K. Bandagi Shri. N.S. Zangruche
     
  Shri. K.B. Hannurkar Shri. L.B. Sainuche
     
  Shri. L.B. Sainuche Smt. Laxmibai P. Cholekar
     
  Shri. G.B. Kangralkar Shri. Parashuramanna Gurav
     
  Shri. Shankarrao Patil Shri. Bhaurao Patil, Secretary
     
     
 

Local Governing Body

     
  Smt. Rajshree Nagaraju Chairperson
     
  Shri. S.P. Chandgadkar Member
     
  Shri. S. S. Patil Member
     
  Shri. D.M.Oulkar Member
     
  Shri. P.R. Gurav Member
     
  Prin. S.G. Sonnad Ex-Officio